Rodziny Zastępcze


Idź do treści

Akty prawne


1.
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o Pomocy Społecznej (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz.U. 233 poz. 2344 ze zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2005r., Nr 6, poz. 45 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. Nr 77 poz. 672 ze zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. Nr 42 poz. 409),
7. Ustawa z dnia 25 luty 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 ze zm.),
8. Uchwała Nr XIX/205/2004 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 16 czerwca 2004r. w sprawie warunków odstąpienia od ustalenia opłaty oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 129 poz. 1913 z późn. zm.),
9. Uchwała Nr XL/401/2006 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie ustalenia organizacji mieszkań chronionych utworzonych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 89 poz. 1587 ze zm.),
10. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954 ze zm.),
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127 poz. 1055).


Powrót do treści | Wróć do menu głównego