Rodziny Zastępcze


Idź do treści

Pytania


W ramach realizacji programu pn. "Promocja Rodzin Zastępczych", współfinansowanego ze środków MPIPS, poprosiliśmy osoby z terenu powiatu puławskiego o wypełnienie ankiet na temat stanu wiedzy społeczności lokalnej odnośnie rodzicielstwa zastępczego. Ankieta była anonimowa i składała się z dwóch pytań. Najczęściej uzyskiwane odpowiedzi podajemy poniżej:

I. Z CZYM PANI/PANU KOJARZY SIĘ POJĘCIE "RODZINA ZASTĘPCZA"?

1. Ze stworzeniem prawdziwego, rodzinnego, pełnego ciepła domu, w którym dziecko jest kochane i czuje się potrzebne.
2. Z filmem "Rodzina Zastępcza"
3. Z zapewnieniem lepszych perspektyw i warunków rozwoju dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej
4. Z dobrem i miłością.


II. CZEGO CHCIAŁABY PANI (CHCIAŁBY PAN) DOWIEDZIEĆ SIĘ NA TEMAT RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO?

1. Jakie trzeba spełniać warunki, by zostać rodziną zastępczą? Jakie są procedury przyjęć?
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim (np. osobie samotnej), jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
1. Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej
2. Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
3. Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich
4. Nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też nie została ona nim zawieszona
5. wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu
6. Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
7. Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania
8. Uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

Ponadto uwzględnia się:
1. Osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka
2. Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
3. Odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem
4. Poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka
5. Zasadę nierozłączania rodzeństwa
6. W miarę możliwości opinię wyrażaną przez dziecko

Od rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem wymaga się ponadto odbycia szkolenia oraz uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Na terenie powiatu puławskiego szkolenia prowadzi i wydaje kwalifikacje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Szkolenie spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych prowadzi się według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny.


2. Jakie są warunki finansowe funkcjonowania rodziny zastępczej?
Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 1 647zł.
Pomoc pieniężna wynosi w przypadku dziecka:
-do lat 7 - 60% ww. podstawy
-od 7 do 18 lat - 40% ww. podstawy
Pomoc pieniężna może być podwyższona do 80% podstawy ze względu na stan zdrowia dziecka lub jego ewentualne niedostosowanie społeczne.
Jeżeli dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej posiada dochód (np. renta rodzinna, zasiłek pielęgnacyjny), pomoc pieniężną pomniejsza się o kwotę odpowiadającą 50% dochodu. Pomoc finansowa dla rodziny zastępczej nie może być mniejsza niż 10% ww. podstawy lub 20% ww. podstawy w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub niedostosowanego społecznie.
Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10% podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.
Ponadto w szczególnych przypadkach Starosta może przyznać rodzinie zastępczej jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w wysokości do 150% podstawy.
Po szczegółowe informacje proponujemy sięgnąć do ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, art. 78, art.79 oraz do Rozporządzenia Ministra Polityki Spoęłcznej z dnia 18 października 2004 roku w sprawie rodzin zastępczych.

3. Na jaką pomoc ze strony instytucji i specjalistów może liczyć rodzina zastępcza?
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach otacza opieką rodziny zastępcze poprzez działania pracowników socjalnych, psychologów, pedagoga, prawnika i radcy prawnego. Każda rodzina ma pracownika socjalnego, który dba o należne jej świadczenia oraz inne potrzeby. Pracownik socjalny odwiedza rodzinę zastępczą minimum raz na pół roku, w razie potrzeby częściej. Rodzina zastępcza może, bezpośrednio lub z pomocą pracownika socjalnego, zgłosić się do specjalistów PCPR. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest ich dojazd do domu.
PCPR w Puławach podjął i podejmuje szereg inicjatyw i programów, mających na celu spełnienie potrzeb rodzin zastępczych oraz niesienie im pomocy w razie potrzeby. Organizowane są spotkania i konferencje, na których rodzice zastępczy mogą pogłębić swoją wiedzę. Działa Grupa Wsparcia dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych. Psychologowie regularnie odwiedzają zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze w ich miejscu zamieszkania udzielając im wsparcia psychologicznego
Rodzina zastępcza znajduje się również pod opieką Sądu Rodzinnego w Puławach. Sąd, bezpośrednio lub za pośrednictwem kuratorów, dba o prawa rodzin zastępczych i ich wychowanków.

4. Jakie są prawa i obowiązki rodziny zastępczej?
Rodzina zastępcza sprawowuje bieżącą pieczę nad dzieckiem, wychowywać je oraz reprezentuje w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb jego utrzymania. Rodzic zastępczy może również zostać ustanowiony opiekunem prawnym dziecka, jeżeli jego rodzice są małoletni, nie znani lub nie żyją. Rodzina zastępcza może wystąpić o alimenty na dziecko do osób zobowiązanych (rodziców i dziadków oraz rodzeństwo). Istnieje możliwość, by dyrektor PCPR wytoczył na rzecz rodziny roszczenie alimentacyjne, jeżeli ta sądzi, iż robiąc to samodzielnie mogłaby pogorszyć stosunki z rodziną biologiczną.

Rodzina zastępcza ma obowiązek zapewnić dziecku/dzieciom:
1. Odpowiednie warunki bytowe;
2. Możliwość rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego;
3. Możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka;
4. Możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
5. Odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
6. Utrzymywanie więzi i kontakt z rodziną biologiczną (rodziną, z której dziecko pochodzi)

Ponadto rodzina zastępcza ma obowiązek współpracy z PCPR oraz z Sądem w zakresie opieki sprawowanej nad dzieckiem.

5. Czym się charakteryzują dzieci trafiające do rodzin zastępczych i jak można im pomóc? Jakie są efekty pomocy?
Do rodzin zastępczych trafiają dzieci pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Zwykle jest to następstwo trudnej sytuacji rodzinnej, do jakiej dochodzi z różnorodnych przyczyn. W zależności od specyfiki trudności, jakich doświadczała rodzina naturalna i samo dziecko, konieczne są odpowiednio dobrane oddziaływania. Sytuacje trudne zwykle wiążą się z przeżywaniem wielu przykrych emocji przez dziecko. Rodziny zastępcze pomagają dzieciom, tworząc im ciepły i bezpieczny dom, oparty na akceptacji, miłości i mądrych zasadach. Rodzina zastępcza ma być czasowym schronieniem dla dziecka, dopóki jego rodzina pochodzenia nie rozwiąże swoich problemów. W praktyce bywa, że dziecko spędza w rodzinie zastępczej czas do swojej pełnoletniości, a nawet dłużej, korzystając z opieki podczas kształcenia się.
Na tym jednak pomoc dla dzieci z rodzin zastępczych się nie kończy. Są one objęte programem usamodzielnienia, który pozwala im efektywnie i twórczo przełożyć swój potencjał w pierwsze sukcesy dorosłego życia. Jest to możliwe dzięki pracy wychowawczej rodziców zastępczych, którzy dokładają wszelkich starań, by dziecko pod ich opieką wychować na zdrową, szczęśliwą i prospołeczną osobę.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego