Rodziny Zastępcze


Idź do treści

Rodzicielstwo zastępcze"Rodzina (...) jest prawdziwym sanktuarium życia (...)
miejscem, w którym życie
może w sposób właściwy być przyjęte i chronione (...).
Niezależnie od związków ciała i krwi
prawdziwa miłość ojcowska i macierzyńska
gotowa jest przyjąć także dzieci pochodzące z innych rodzin,
obdarzając je tym wszystkim,
co jest potrzebne do życia i pełnego rozwoju."

Jan Paweł II Evangelium Vitae
CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?


Zobacz jakie warunki musisz spełniać, a także jakie dokumenty będą Ci potrzebne i gdzie zgłosić się po pomoc.
Aby zostać rodziną zastępczą musisz być w małżeństwie, albo być osobą samotną i spełniać następujące warunki (określa je Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej w art. 73, pkt. 1):


1. Zapewnić o należytym wykonywaniu zadań rodziny zastępczej,
2. Mieć stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
3. Korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
4. Nie mieć w przeszłości ani obecnie ograniczenia władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenia,
5. Wywiązywać się z obowiązków łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na Tobie taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
6. Nie chorować na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
7. Mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
8. Uzyskać pozytywną opinię ośrodka adopcyjnego bądź pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
9. Odbyć szkolenie i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne.


Jak wygląda procedura zawiązania rodziny zastępczej

1. Po pierwsze musisz skontaktować się z najbliższym Ośrdokiem Adopcyjno - Opiekuńczym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Pracownicy poinformują Cię, jakie dokumenty trzeba będzie złożyć, a także jakie szkolenie będziesz musiał przejść.
2. Po spotkaniu informacyjnym i umówieniu z Tobą, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w Twoim domu i jeśli spełnisz wymagania formalne, zostaniesz zakwalifikowany na szkolenie grupowe.
3. Po złożeniu stosownych dokumentów (wykaz poniżej) zostaniesz skierowany na szkolenie, które odbywa się w PCPR-ze lub Ośrodku i trwa zwykle około 3 miesięcy w zależności od programu.
4. Po ukończeniu szkolenia, zostaniesz poddany badaniom psychologicznym.
5. Po tym zespół, który przeprowadził szkolenie oraz badanie wyda Ci pisemne zaświadczenie kwalifikacyjne i opinię na Twój temat
6. Z tymi dokumentami Ośrodek albo PCPR pomogą Ci znaleść dziecko, czekające na rodzinę zastępczą. Właściwy dobór dziecka do rodziny jest niezwykle ważny i powinien uwzględniać przede wszystkim możliwości optymalnego zaspokajania potrzeb dziecka.
7. Kiedy już pracownicy pomogą Ci znaleść dziecko, będziesz się mógł z nim spotkać.
8. Jeśli nastąpi wzajemna akceptacja, do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka musisz złożonyć wniosek o ustanowienie Cię rodziną zastępczą. Wraz z wnioskiem powinieneś złożyć wszelkie zgromadzone zaświadczenia w tym zaświadczenie kwalifikacyjne.
9. Sprawa zostanie najprawdopodobniej przeprowadzona w pierwszym możliwym terminie ze względu na dobro dziecka
10. Po rozprawie sąd wyda orzeczenie, na podstawie którego zostaniesz uznany za rodzinę zastępczą, bądź nie (jeśli sędzia nie uzna Cię za osobę mogącą sprawować odpowiednią opiekę nad dzieckiem).

Procedura uznania Cię rodziną zastępczą nie przekracza zwykle 6 miesięcy. Dokumenty, jakie będziesz musiał zgromadzić, aby dostarczyć je do Ośrodka, PCPRu oraz sądu rodzinnego:
- zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do sprawowania opieki zastępczej, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu (jeśli chcesz zostać rodziną zastępczą wraz z małżonkiem, zaświadczenia muszą zostać wydane dla każdego z Was osobno),
- zaświadczenie o zatrudnieniu i o dochodach.(zarówno Twoje jak i małżonka). Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, musisz dostarczyć wypis z rejestru oraz PIT za ostatni rok
- własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności (obojga małżonków osobno),
- życiorysy osób starających się o opiekę zastępczą,
- zdjęcia,
- odpis zupełny aktu małżeństwa,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu dla rodzin zastępczych.


Na jaką pomoc możesz liczyć.

Jeśli zdecydujesz się na pełnienie roli rodziny zastępczej, możesz liczyć na pomoc finansową ze skarbu państwa, a także na wsparcie PCPRu.

Świadczenia dla rodzin zastępczych obliczane są w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 r.).
Podstawa do wyliczenia wysokości pomocy finansowej wynosi 1 647,- zł. Pomoc stanowi określony procent tej kwoty. Miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka wynosi 40% podanej kwoty. Świadczenie to może zostać zwiększone, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju rodziny zastępczej, a także wieku dziecka, jego stanu zdrowia i stopnia niedostosowania społecznego. Rodziny niespokrewnione z dzieckiem otrzymują dodatkowo na każde umieszczone dziecko w rodzinie 10% podstawy.

Kwoty pomocy na jaką możesz liczyć:
Rodziny spokrewnione z dzieckiem:
- 658, 80 zł, czyli 40 % podstawy dla dzieci w wieku 7-18 lat,
- 988, 20 zł czyli 60 % podstawy dla dzieci do lat 7; dla dzieci w wieku 7-18 lat posiadajacych zasiłek pielęgnacyjny: dla dzieci w wieku 7-18 lat umieszczonych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
- 1317,60 zł, czyli 80% podstawy dla dzieci do 7 lat z zasiłkiem pielęgnacyjnym; dla dzieci 7-18 lat umieszczonych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i pobierających zasiłek pielęgnacyjny.
Rodziny spokrewnione z dzieckiem otrzymują dodatkowo 10% podstawy, czyli 164,70 zł.

Niespokrewnione z dzieckiem zawodowe wielodzietne i specjalistyczne rodziny zastępcze obok świadczeń dla dzieci otrzymują wynagrodzenie w wysokości do 120% podstawy tj. do 1 976,40 zł.


Rodzina zastępcza to jedna z form opieki nad dziećmi, nie mającymi właściwej opieki rodziców.

W rodzinach takich umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich, albo też władza ta została im czasowo ograniczona.
Dzięki pobytowi w rodzinie zastępczej, dzieci mogą zrozumieć przyczyny rozpadu ich biologicznej rodziny, co pozwoli im w przyszłości na założenie własnej trwałej rodziny na całe życie.
W rodzinie zastępczej przebiega proces pracy wychowawczej nad dziećmi, który prowadzony jest przez opiekunów zastępczych, pracowników socjalnych, lekarzy, terapeutów, pracowników sądowych, rodziców adopcyjnych, doradców i rodziców biologicznych.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na mocy postanowienia sądu rodzinnego.
Aby stać się rodziną zastępczą, kandydaci muszą przejść odpowiednie szkolenie i otrzymać zaświadczenie o uzyskaniu kompetencji w tym zakresie. Jeśli rodziną zastępczą chcą zostać osoby spokrewnione z dziećmi, nie muszą spełnić takiego warunku.

Rodziny zastępcze dzielą się na:
1. spokrewnione z dzieckiem (kiedy dzieckiem opiekuje się krewny, np. babcia),
2. niespokrewnione z dzieckiem (kiedy opiekunem jest osoba niespokrewniona z dzieckiem),
3. niespokrewnione z dzieckiem, zawodowe:
- wielodzietne (rodziny, w których jednorazowo przebywa od trojga do sześciorga dzieci),
- specjalistyczne (rodziny, w których przebywa maksymalnie troje dzieci niedostosowanych społecznie, chorych, albo wymagających szczególnej opieki),
- o charakterze pogotowia rodzinnego (rodziny, do których trafia nie więcej niż trójka dzieci i przebywa w nich do czasu uregulowania sytuacji, zwykle po kilku miesiącach wracają do rodziców biologicznych lub do domów dziecka).


Bezpośrednimi wykonawcami i koordynatorami zadań opiekuńczych w stosunku do dzieci i rodzin wymagających takiej pomocy, są pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego